Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku topola, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1735P, 1734P i 1747P. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na:

usługi wycinki 50 szt. drzew gat. topola


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługę wycinki 50 szt. drzew w pasach dróg nr 1734P, 1735P oraz 1747P, w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, od następujących przedsiębiorców:

  1. Firma Usługowo Handlowa Przemysław Ławniczak

Przystanki 15/2, 62-045 Pniewy

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 700,00 zł

łączna cena za wykonanie usługi wycinki 50 szt. drzew brutto: 37 800,00 zł

cena za pozyskane drewno: 40,00 zł netto; 49,20 zł brutto

  1. OGRÓD SERWIS Bartosz Ratajczak

Borówiec, ul. Kurkowa 19, 62-023 Borówiec

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 765,00 zł

łączna cena za wykonanie usługi wycinki 50 szt. drzew brutto: 41 310,00

cena za pozyskane drewno: 60,00 zł netto; 73,80 zł brutto

  1. Alpinistyczna Wycinka Drzew Trudnych „STARODRZEW” Patryk Wróbel

ul. Główna 286, 58-312 Stare Bogaczowice

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 300,00 zł

łączna cena za wykonanie usługi wycinki 50 szt. drzew brutto: 16 200,00 zł

cena za pozyskane drewno: 100,00 zł netto; 123,00 zł brutto

  1. Firma Handlowo – Usługowa „WRÓŻ” Marek Wróż

Lewice 25a, 64-427 Lewice

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 1400,00 zł

łączna cena za wykonanie usługi wycinki 50 szt. drzew brutto: 75 600,00 zł

cena za pozyskane drewno: 150,00 zł netto; 184,50 zł brutto

  1. ZPOD Grażyna Rawczyńska

Piła, ul. Ludwisarska 24, 64-920 Piła

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 70,00 zł (150 zł za drzewa w
m. Góra i Orle Wielkie).

łączna cena za wykonanie usługi wycinki 50 szt. drzew brutto: 3 952,80 zł

cena za pozyskane drewno: 70,00 zł netto; 86,10 zł brutto

 

Wybór oferty

Stwierdzono niekompletność ofert złożonych przez przedsiębiorców: Firma Usługowo Handlowa Przemysław Ławniczak oraz firmę Alpinistyczna Wycinka Drzew Trudnych „STARODRZEW” Patryk Wróbel. Oferty tych firm nie zawierały kopii polisy ubezpieczeniowej. Oferta nr 5, złożona przez firmę ZPOD Grażyna Rawczyńska różnicuje cenę za usunięcie topoli przy drodze pow.
nr 1735P i pozostałych drogach. Zmawiający dopuścił ofertę do oceny, porównując ceny brutto za wycinkę 50 szt. drzew.

 

Do porównania ofert zastosowano następujący wzór:

C = Kw – Kd*52         ,  gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 50 szt. drzew brutto

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna brutto

52 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy.

 

Obliczone koszty realizacji robót wyniosły:

 1. Firma Usługowo Handlowa Przemysław Ławniczak

Przystanki 15/2, 62-045 Pniewy

Koszt realizacji robót C: 35 241,60 zł

 1. OGRÓD SERWIS Bartosz Ratajczak

Borówiec, ul. Kurkowa 19, 62-023 Borówiec

Koszt realizacji robót C: 37 472,40 zł

 1. Alpinistyczna Wycinka Drzew Trudnych „STARODRZEW” Patryk Wróbel

ul. Główna 286, 58-312 Stare Bogaczowice

Koszt realizacji robót C: 9 804,00 zł

 1. Firma Handlowo – Usługowa „WRÓŻ” Marek Wróż

Lewice 25a, 64-427 Lewice

Koszt realizacji robót C: 66 006,00 zł

 1. ZPOD Grażyna Rawczyńska

Piła, ul. Ludwisarska 24, 64-920 Piła

Koszt realizacji robót C: -524,40 zł (wartość ujemna)

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy ZPOD Grażyna Rawczyńska ze względu na najniższy koszt wykonania usługi. Oferent oświadczył, ze posiada niezbędny sprzęt oraz wiedzę i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia. Oferowana cena jest korzystna dla zamawiającego. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 

Wicestarosta                     

Waldemar Górczyński /-/

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia  30 stycznia 2019 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KD.7011.1.2.2019

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 50 szt. drzew gatunku topola, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1735P, 1734P i 1747P.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew gatunku topola w ilości 50 szt. zlokalizowanych przy drogach powiatowych:

 1. nr 1735P odc. Kwilcz – Miłostowo (48 szt.). Drzewa zlokalizowane są po prawej stronie drogi, przed miejscowością Miłostowo.
 2. nr 1734P odc. w m. Góra (1 szt.). Drzewo zlokalizowane jest przy prawostronnym chodniku, na początku miejscowości Góra (jadąc od m. Sieraków).
 3. nr 1747P odc. w m. Orle Wielkie (1 szt.). Drzewo zlokalizowane jest na początku m. Orle Wielkie. Korona drzewa styka się z dachem budynku gospodarczego.

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).
 3. ścięcie 50 szt. drzew piłą mechaniczną w płaszczyźnie terenu
 4. złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna
 5. niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do komisyjnego obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie w tych obmiarach
 6. załadunek i odwóz pozyskanego drewna
 7. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

 

3. Informacje odnośnie składanych ofert i szczegółów realizacji zadania:

 1. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa cenę wykonania wycinki (kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za każdą wyciętą sztukę drzewa) oraz określa cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za pozyskane drewno, po komisyjnym ustaleniu ilości pozyskanego drewna).
 2. Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).
 3. Drzewa podlegające wycince należy ściąć możliwie blisko powierzchni pobocza gruntowego.
  Nie dopuszcza się pozostawienia pni wystających ponad pobocze gruntowe.  W przypadku braku możliwości ścięcia drzewa w płaszczyźnie terenu, pozostawiony pień należy sfrezować do poziomu terenu lub poniżej poziomu terenu.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny, jaką oferent zapłaci za część pozyskanego drewna,
  o 40% w przypadku komisyjnego stwierdzenia, że nie spełnia ono wymogów stawianym drewnu użytkowemu.
 5. Drzewa wyznaczone do usunięcia, oznakowano farbą koloru żółtego.
 6. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.

 

4. Terminy wykonania zadania:

 1. Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do komisyjnego odbioru drewna:

w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

 1. Komisyjny obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury za pozyskane drewno:
  do dnia 22 marca 2019 r.
 2. Uiszczenie opłaty za pozyskane drewno i jego odwóz:

do dnia 5 kwietnia 2019 r.

 1. Uporządkowanie terenu po wycince, wystawienie faktury za wykonane usługi:
  do dnia 12 kwietnia 2019 r.

 

 

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 30 tys. euro”

 

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka 50 szt. topoli", należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 11:00.  Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz kopii polisy ubezpieczeniowej (o. c.).

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 50 szt. drzew oraz ceny, za jaką oferent zamierza kupić 1 m3 pozyskanego drewna. Do oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór:

         C = Kw – Kd* 52  ,  gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 50 szt. drzew

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

52 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

 

Uwaga – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (52 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wcześniejszych wycinek drzew przy drogach powiatowych. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie komisyjnego obmiaru ilości pozyskanego drewna.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy. Uwaga – możliwe i dopuszczalne są wartości ujemne C.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  Międzychód,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający lub dysponujący sprzętem niezbędnym do wykonania zadania, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 18 stycznia 2019 r. /-/ Rafał Litke - Starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wycinka drzew-OFERTA.doc (DOC, 36KB) 2019-01-18 13:05:14 43 razy
2 wycinka drzew-WZÓR UMOWY.doc (DOC, 52KB) 2019-01-18 13:05:14 31 razy
3 wykaz drzew.xlsx (XLSX, 13KB) 2019-01-18 13:05:14 30 razy
4 decyzja Góra.pdf (PDF, 1.MB) 2019-01-18 13:05:14 25 razy
5 decyzja Kwilcz - Miłostowo.pdf (PDF, 1.MB) 2019-01-18 13:05:14 31 razy
6 decyzja Orle Wielkie.pdf (PDF, 2.MB) 2019-01-18 13:05:14 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 18-01-2019 13:05:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 18-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 30-01-2019 10:54:25