Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/18/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.595 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w łącznej kwocie 43.895.144,84 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 41.747.866,84 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.147.278,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.750.666,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.463.276,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5,
4) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 180.195,84 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w łącznej kwocie 44.549.964,84 zł,
z tego:
-wydatki bieżące w kwocie 40.705.207,84 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.844.757,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.750.666,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4,
3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.463.276,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 180.195,84 złotych

§ 3. Deficyt w kwocie 654.820,00 złotych zostanie pokryty przychodami z
zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
1.434.820,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości
780.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.434.820,00 zł.,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
3.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 942.016 zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 665.300,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 4.434.820,00 złotych, w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł ,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 70.000,00 zł,
3) rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) - 1.444,00 zł
4) rezerwę celową (na cele oświatowe) - 81.814,00 zł.
5) rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 654.820,24 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 8 - ochrona środowiska.pdf (PDF, 11.87Kb) 2015-07-21 14:32:07 256 razy
2 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.33Kb) 2015-07-21 14:31:51 263 razy
3 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2015-07-21 14:31:51 243 razy
4 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 12.79Kb) 2015-07-21 14:31:51 284 razy
5 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 8.00Kb) 2015-07-21 14:31:51 266 razy
6 Załącznik nr 7 - dot.dla jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 18.52Kb) 2015-07-21 14:31:51 259 razy
7 Załącznik nr 7 - dot.dla jedn.spoza sekt.fin.publ..pdf (PDF, 16.29Kb) 2015-07-21 14:31:51 284 razy
8 Uzasadnienie do uchwały.pdf (PDF, 516.20Kb) 2015-07-21 14:30:51 664 razy
9 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 26.98Kb) 2015-07-21 14:30:51 281 razy
10 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 71.64Kb) 2015-07-21 14:30:51 273 razy
11 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 12.79Kb) 2015-07-21 14:30:51 275 razy
12 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 20.90Kb) 2015-07-21 14:30:51 272 razy
13 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.33Kb) 2015-07-21 14:30:51 260 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 21-07-2015 14:30:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 21-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 21-07-2015 14:32:07