Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2018 + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na: dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w 2018 r.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawy soli drogowej, niezbrylającej o granulacji do 6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych,
w ilości 250 Mg, z transportem do miejsc składowania zlokalizowanych w miejscowościach Międzychód oraz Chrzypsko Wielkie, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

DS. Sp. z o. o.

ul. Szewska 61-62/1b2, 50-139 Wrocław

oferowana cena brutto (za 250 Mg): 78 412,50 zł

ofertowana cena netto za 1 Mg: 255,00 zł / Mg

 

Zamawiający zaakceptował ofertę firmy: DS. Sp. z o. o.

Była to oferta kompletna, spełniająca wymogi i najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 


 

Starosta Międzychodzki

Julian Mazurek /-/


 


 


 


 


 

Międzychód, dnia 2 stycznia 2018 r.

_____________________________________________________________________________

KD.7011.1.22.2017

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawy soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2018.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dostaw soli drogowej dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w roku 2018. W zakres zamówienia wchodzi: dostawa soli kamiennej niezbrylającej gat. „DR” o granulacji do 6 mm, do zimowego utrzymania dróg, w ilości 250 Mg z transportem do miejsc składowania położonych w miejscowościach Międzychód oraz Chrzypsko Wielkie, wraz z uwzględnieniem w cenie kosztów transportu, załadunku i wyładunku.

 

W przypadku wystąpienia szczególnie korzystnych warunków atmosferycznych w sezonie zimowym 2017 – 2018 (brak zapotrzebowania na usługi likwidacji śliskości zimowej), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia (złożenia zamówień na ilość mniejszą niż 250 Mg).

 

Tryb udzielenia zamówienia:

zapytanie ofertowe –nieobowiązkowe (poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych)

 

Kod CPV: 14.41.00.00–8: sól kamienna.

 

Terminy realizacji zamówienia:

od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w
Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SIWZ zamieszczono również w internecie, na stronie BIP starostwa: www.powiat.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce : „zapytanie ofertowe do 30 tys. euro”

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego.

 

4. Nie przewiduje się konieczności wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

5. Oferty z napisem - „Oferta – dostawy soli w roku 2018 ” należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 22 grudnia 2017 r. do godziny 11:00.

 

6. Kryterium wyboru ofert jest cena : (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą : 30 dni.

 

7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Wiesław Świderski , pracownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. 95 748 36 90, fax 95 748 37 90, ul. Wigury 12, w godz. 8:00 - 15:00. Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie , drogą listowną i faksem.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest:

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  • posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiającej realizację zamówienia

  • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

  • posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

 

 

 

Międzychód, dnia 12 grudnia 2017 r. /-/ Wicestarosta -Jędrzej Schubert

Załączniki do pobrania

1 DOSTAWA SOLI [FORMULARZ OFERTOWY].doc (DOC, 48KB) 2017-12-12 08:07:16 65 razy
2 DOSTAWA SOLI [SIWZ].doc (DOC, 66KB) 2017-12-12 08:07:16 75 razy
3 DOSTAWA SOLI [WZÓR UMOWY ].doc (DOC, 38KB) 2017-12-12 08:07:16 74 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 12-12-2017 08:07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 12-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 02-01-2018 12:15:05